Białystok 09.02.2016 r

UZUPEŁNIENIE OPINKI SĄDOWO-LEKARSKIEJ
dla Sądu Okręgowego V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku
w sprawie V U 964/14

Zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Białymstoku z dn. 12.01.2016r.dopuścić
dowód z opinii uzupełniającej biegłej sądowej z zakresu okulistyki Ireny Bemackiej celem
ustosunkowania się do zarzutów zgłoszonych do opinii przez wnioskodawcę w piśmie
procesowym z dnia 23 grudnia 2015r (K. 137-141).

Biegła sądowa z zakresu okulistyki dokonała ponownej analizy akt sprawy i zawartej w
nich dokumentacji medycznej odwołującego Leszka Ciszewskiego i popiera w całości swoją
opinię wydaną w dn. 18.11.2015r.

Odwołujący zarzuca biegłej, że nie przeprowadziła szczegółowego badania wzroku oraz
wyniki badań nie są identyczne jak w badaniu dr J. Kępskiej.

Oświadczam co następuje:

1. Odwołujący w dn. 18.11.2015r. został poddany badaniu okulistycznemu, które składało
się z:

a) Wywiadu;
b) Komputerowego badania wady wzroku;
c) Doboru korekcji okularowej do dali i do bliży;
d) Pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego (tonometrem bezdotykowym);
e) Badanie przedniego odcinka obu oczu w biomikroskopie;
f) Badanie dna oka;

Jest to pełen standardowy, czyli ogólnie przyjęty zestaw badań cząstkowych, który
pozwala ocenić badającemu lekarzowi stan narządu wzroku osoby badanej. Ocenę taką
przeprowadziłam i opisałam szczegółowo w opinii sądowo-lekarskiej z dn. 18.11.2015r.

2. Zastosowana korekcja okularowa podczas badania przez biegła sądową w dn.
18.11.2015r. nie różni się od korekcji, którą zastosowała dr J. Kępska w dn. 30.04.2014r
(str. 9 akt ZUS) i wynosiła:

Oko prawe : +2,0 Dsph i +2,0 Dcyl w osi 90 stopni
Oko lewe: +3,0 Dsph i +2,0 Dcyl w osi 100 stopni.

Reasumując: stan narządu wzroku podczas badania w dn. 18.11.2015r. odwołującego
Ciszewskiego Leszka został dokładnie opisany w mojej opinii sądowo-lekarskiej wydanej w
dn. 18.11.2015r, która popieram w całości.

W związku z powyższym uwagi odwołującego uważam za nieuzasadnione.