Sygn. akt VIU 223/14
OPINIA UZUPEŁNIAJĄCA

Na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku VI Wydział Pracy i
Ubezpieczeń Społecznych z dnia 5 wrzesnia 2014 roku o dopuszczeniu dowodu z opinii
uzupełniającej biegłego z zakresu neurologii celem odniesienia się do zarzutów odwołującego
zgłoszonych w piśmie procesowym z 3 września 2014 oraz do protokołu rozprawy.

Biegły sądowy z zakresu neurologii zapoznał się z zarzutami odwołującego (k- 35-36) oraz z
protokołem rozprawy (k-37). Zarzuty odwołującego stanowią wyraz subiektywnego
niezadowolenia z niekorzystnej dla niego opinii.

Powód opisuje każdą, najdrobniejszą zmianę zwyrodnieniową zawartą w opisie jego badań
radiologicznych na k-4-5 i interpretuje w sposób nadmierny stwierdzane uszkodzenia. Są one
dowodem zmian zwyrodnieniowych istniejących w kręgosłupie szyjnym i lędźwiowo-
krzyzowym powoda. Zmiany SA liczne , niewielkie, stosowne do wieku i stwierdzane u
prawie 90% populacji.

Ani stan zdrowia powoda, ani wykonane badania nie powodują u niego niepełnosprawności, nie
powodują w obecnym stanie zdrowia ograniczeń do pełnienia ról społecznych, w tym
zawodowych.

Zachowując obiektywność i uczciwość zawodową - nie stwierdzam u opiniowanego cech
uszkodzenia układu nerwowego ani ograniczeń dotyczących narządu ruchu powodujących
uznanie wnioskodawcy za osobę niepełnosprawną. Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa
może z czasem ulegać nasileniu i oczywiście stan zdrowia powoda może z czasem się
pogorszyć, jednak obecnie stopień naruszenia sprawności narządu ruchu nie powoduję
niepełnosprawności.

Biegły podtrzymuje zarówno treść jak i wnioski końcowe wydanej uprzednio opinii w
sprawie.

Białystok 23.09.2014